Tuyển giảng viên đào tạo giảng viên tất cả các phần mềm cơ khí như:  Catia, Solidworks, Mastercam, creo, proe, NX, Artcam, Jdpaint, Rhino, Cimatron…….